Vidaus tvarkos taisyklės

2024 gegužės 7, 5:51

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja:

 1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką.
 2. Nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką.
 3. Pacientų teises ir pareigas kabinete.
 4. Pacientų siuntimų į kitas įstaigas tvarką.
 5. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką.
 6. Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką.
 7. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką.
 8. Ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką.
 9. Įstaigos darbo laiką.
 10. Darbo saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatus.
 11. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarką.
 12. Įstaigos darbuotojų pareigines instrukcijas.
 13. Šių taisyklių laikymasis yra privalomas visiems pacientams bei jų atstovams, visiems kabineto darbuotojams.

I Pacientų kreipimosi į Justiniškių šeimos gydytojų kabinetą tvarka

1.1 VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinete pacientai priimami darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.00 val. Iškvietimai į namus darbo dienomis registruojami nuo 7.00 iki 11.00 val. Pacientams darbo dienomis nuo 20.00 iki 7.00 val., šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis pirminės medicinos pagalbos paslaugas teikia Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, su kuria sudaryta sutartis.  Informacija, kur pacientas turi kreiptis iškabinta informacinėje lentoje ir ant pagrindinių durų.

1.2 Pacientas gali patekti pas gydytoją užsiregistravęs nuotoliniu būdu per ESPBI, telefonu arba atvykęs į registratūrą. Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (F025/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

1.3 Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas įstaigos savininkas. Atvykdamas paskirtu laiku pacientas turi turėti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

1.4 Pacientui išduodamas talonas pas gydytoją, kuriame nurodytas laikas ir gydytojo pavardė. Asmens sveikatos istoriją nuneša pas gydytoją  registratorė arba slaugytoja. Pas gydytojus pacientai registruojasi iš anksto mėnesiui į priekį.

1.5 Pacientams besikreipiantiems dėl būtinosios medicinos pagalbos registratūroje yra rezervuoti talonai. Apie būtinosios pagalbos poreikį registratorė informuoja slaugytoją, kuri nedelsiant palydi pacientą pas gydytoją.

II NEMOKAMŲ PASLAUGŲ ASORTIMENTAS

2.1 Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos šios nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos (pagal įstaigos licencijos apimtį): pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos:  šeimos gydytojo,  odontologijos, psichiatrijos ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos (echoskopijos).

2.2  Už pirmines ambulatorines odontologijos paslaugas vaikai iki 18 metų, pacientai su negalia ir socialiai remtini nemoka visiškai, o kiti pacientai moka tik už medžiagas.

III PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS JŠGK

3.1 Pacientas turi teisę pasirinkti ASPĮ ir sveikatos priežiūros specialistą. Pacientas pasirinkęs Justiniškių šeimos gydytojų kabinetą adresu Taikos g. 95 užpildo nustatytos formos prašymą ir yra prirašomas prie pasirinkto gydytojo dirbančio JŠG kabinete.

3.2 Pacientas turi teisę gauti kokybiškas, mokslu pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia tik galiojančias licencijas turintis medicinos personalas. Kabineto darbuotojai santykiuose su pacientu vadovaujasi medicinos etikos kodeksu, abipusės pagarbos principais nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, tautybės.

3.3 Pacientas turi teisę į informaciją. Pacientui informacija apie teikiamas  sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybę gauti teikiamos registratūroje, ESPBI sistemoje.

3.4 Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose. Pacientui (jo atstovui) pageidaujant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paciento kreipimosi raštu į įstaigą dienos, pateikiami jo medicinos dokumentų nuorašai, kopijos.

3.5 Tuo tarpu, jei įstaiga neturi rašytinės informacijos apie pacientą, (neturi medicinos dokumentų), pareiškėjas apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Rašytinė informacija valstybės valdymo institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka teikiama nemokamai be paciento sutikimo.

3.6 Duomenys apie paciento buvimą JŠGK, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo priemones įrašoma ir saugoma ESPBI, Foxus programoje, paciento ambulatorinėje kortelėje, kuri yra registratūros saugomas dokumentas. Už ambulatorinių kortelių saugojimą atsakingos registratorės bei kabineto, kuriame lankėsi pacientas, personalas.

3.7 Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, įtėviams ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

3.8 Informacija po paciento mirties suteikiama jo įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą.

Paciento pareigų įgyvendinimo tvarka

3.9 įstaigoje prisiregistravęs pacientas pirmo kreipimosi į JŠGK metu registratūroje pasirašytinai supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

3.10 Pacientas kreipdamasis į įstaigos registratūrą privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai jam yra reikalinga būtinoji pagalba ar nori gauti anoniminę sveikatos priežiūros paslaugą.

3.11 Pacientas, besinaudodamas sveikatos priežiūros paslaugomis, bendradarbiauja  su jį tiriančiu bei gydančiu gydytoju, suteikdamas jam visą reikalingą informaciją bei įsipareigodamas laikytis gydytojo paskirto gydymo bei rekomendacijų.

3.12 Pacientas privalo pagarbiai elgtis su visais įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. Įstaigos darbuotojai turi teisę rašyti tarnybinį pranešimą dėl pažeistų savo teisių.

3.13 Pacientas privalo tausoti įstaigos turtą. Tyčia jį sugadinę, žalą kompensuoja įstatymų numatyta tvarka.

3.14 Pacientas, būdamas įstaigoje, privalo rūpintis savo daiktų ir vertybių saugumu.

3.15 Pacientas įstaigoje privalo laikytis viešosios tvarkos reikalavimų. Pacientui, pažeidusiam viešąją tvarką, paslaugų tiekimas gali būti nutrauktas bei kviečiama policija.

IV PACIENTŲ SIUNTIMŲ Į KITAS ĮSTAIGAS TVARKA

4.1 Pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis, kurie yra įtraukti  į SAM įsakymu patvirtintų ilgalaikiam ligų stebėjimui sąrašą siunčiami ilgalaikiam stebėjimui ir gydymui konsultuotis pas II ar III lygio  specialistus.

4.2 Kadangi JŠGK teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, pacientai gauti antrinio ar tretinio lygio paslaugų siunčiami konsultuotis pas II ar III lygio  specialistus.

4.3 Gydytojas siunčiantis pacientą į kitą gydymo įstaigą specialisto konsultacijai privalo užpildyti siuntimą.

4.4 Teikiant skubią medicinos pagalbą bei gydytojui nusprendus, kad pacientą būtina pervežti į kitą gydymo įstaigą, paciento transportavimą organizuoja siunčiantis gydytojas, kuriam padeda įstaigos personalas.

4.5 Jeigu kabinete nėra galimybės suteikti pacientui būtinas odontologinės priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas išrašant jam siuntimą ir paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

V GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

5.1 Pacientas manydamas, kad yra pažeistos jo teisės ar jo netenkina gautos sveikatos priežiūros paslaugos turi teisę pateikti skundą įstaigos vadovui.

5.2 Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas, tiesiogiai atvykus į įstaigą ar per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančioms galimybę nustatyti teikiančio asmens tapatybę).

5.3 Tiesiogiai ir per atstumą raštiški skundai gali būti teikiami įstaigos vadovui. Jei skundą tiesiogiai teikia pacientas, jis turi parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei skundą tiesiogiai teikia paciento atstovas, jis turi parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kartu su skundu, kuriame nurodytas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, pateikti atstovavimą liudijantį dokumentą.

5.4 Jei skundą per atstumą teikia pacientas, turi būti pridėta notaro ar advokato patvirtinta paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei skundą per atstumą teikia paciento atstovas, skunde turi būti nurodytas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta ir pacientas, kurio vardu atstovas kreipiasi, taip pat pridėtas asmens atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas bei atstovavimą liudijantis dokumentas.

5.5 Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, už skundo tyrimą atsakingas asmuo per 3 darbo dienas skundą pateikusiam asmeniui parašo atsakymą, kuriame nurodomi nustatyti trūkumai ir duodamas 30 dienų terminas patikslinti skunde pateiktą informaciją ar atsiųsti trūkstamus dokumentus. Per 30 dienų nepašalinus trūkumų skundas nenagrinėjamas. Tokiu atveju pacientas turi teisę skundą pateikti iš naujo.

5.6 Įstaigoje nagrinėjami tik įskaitomai parašyti skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, bei aiškiai išdėstyta skundo esmė (teisės, kurias paciento manymu įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą).

5.7 Skundas išnagrinėjamas ir duodamas atsakymas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Jei per 20 darbo dienų nepavyksta skundo ištirti, skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Apie tai, pateikęs skundą asmuo, informuojamas raštu.

5.8 Įstaigoje nenagrinėjami skundai dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo. Tokiu atveju reikia kreiptis su raštišku prašymu dėl žalos atlyginimo į Komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo ir kuri prašymus nagrinėja neatlygintinai.

5.9 Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientas turi teisę kreiptis tik po to, kai jo skundą išnagrinėjo įstaiga ir jis liko nepatenkintas nagrinėjimo rezultatais.

5.10 Savo nepasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ar pastabas pacientai gali išreikšti žodžiu tiesiogiai sveikatos priežiūros paslaugas teikusiam specialistui, kuris, reaguodamas į pareikštas pastabas, pasistengs trūkumus nedelsiant ištaisyti.

5.11 Įstaigoje analizuojami ir apibendrinami gauti pareiškimai, skundai ir pasiūlymai, juose pareikštos kritinės pastabos, šalinamos priežastys ir sąlygos dėl kurių pažeidžiamos pacientų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.

VI NUOTOLINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1 Šeimos gydytojo komandos narys (gydytoja ar slaugytoja) gali tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtus vaistus ar MPP (medicinos pagalbos priemones). Išrašydama receptą vadovaujasi LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112. Dėl vaistų ar MPP išrašymo pacientas telefonu kreipiasi į registratūrą, identifikuojamas, paskiriamas laikas, sujungiama su gydytoju ar slaugytoja.

6.2 Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą konsultacijai.

Paciento identifikavimo tvarka :

6.3 Įstaigoje pacientas ar jo atstovas pildo sutikimą  Priedo NSP-1 „Paciento sutikimą gauti nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą“, kuriame nurodo telefoną ir kitus duomenis.

6.4 Pacientai, kurie siekia gauti NSP yra identifikuojami pagal 4 paciento identifikatorius, kurie nėra prieinami pašaliniams asmenims:

6.5 paciento (ar paciento ir jo atstovo) vardas ir pavardė;

6.6 paciento (ar paciento ir jo atstovo) gimimo metai;

6.7 gyvenamosios vietos adresas;

6.8 paciento unikalus identifikacinis numeris (kiekvieno paciento asmens kodas);

6.9 NSP teikimo trukmė – 5 min. Pasibaigus NSP paslaugos teikimo laikui rekomenduojama dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo registruotis įprastine tvarka;

6.10 NSP neteikiama, kai:

6.10.1 nėra galimybės identifikuoti pacientą;

6.10.2 negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

6.10.3 prašoma paslauga nėra NSP, nes tai naujas gydymo atvejis;

6.10.4 šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento būklės be apžiūros;

6.10.5 prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;

6.10.6 kai nėra objektyvių galimybių teikti paslaugą.

 

VII Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarkA

7.1  Informacija apie sveikatos būklę teikiama tik pačiam pacientui. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, gydymą, slaugymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Informacija apie paciento sveikatos būklę telefonu neteikiama.

7.2 Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pasirašo pacientas ambulatorinėje kortelėje.

7.3  Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, patvirtintą notaro. Sutikimas nėra būtinas, kai informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, kai susipažinti su informacija kreipiasi Teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

VIII AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

8.1 Pacientas turi teisę :

8.1.1 Susipažinti su asmens sveikatos istorija, elektronine medicinine istorija (paciento istorija) ir kitais medicininiais dokumentais. Pacientui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, JŠGK užtikrinama teisė gauti informaciją apie jo sveikatos būklę. Informaciją apie paciento būklę, ligos diagnozę, prognozę, skiriamą gydymą ir kt., suprantama ir aiškia forma teikia pacientą konsultavęs gydytojas.

8.1.2 Visa informacija apie paciento sveikatą,  diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali net ir po jo mirties.  Pacientų medicinos dokumentų  kopijos gali būti pateiktos kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.1.3 Sutikimas nėra būtinas, jei informacija turi būti suteikta asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ir slaugant pacientą, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

8.1.4 Prašyti, kad jo lėšomis  būtų padarytos  sveikatos istorijų ar kitų su jo liga susijusių dokumentų kopijos, nuorašai. Gydantis gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų sveikatos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jei gydantis gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas .

8.1.5 Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo prognozę  ir kt. negali būti teikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Informacija pacientui negali būti neteikiama, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

8.1.6 Informacija apie nepilnamečio sveikatą teikiama jo tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas , pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.

8.1.7 Teikiant būtinąją medicinos pagalbą jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo.

IX ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

9.1 VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinete pacientai priimami darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.00 val. Iškvietimai į namus darbo dienomis registruojami nuo 7.00 iki 11.00 val. Pacientams darbo dienomis nuo 20.00 iki 7.00 val., šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis pirminės medicinos pagalbos paslaugas teikia Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, su kuria sudaryta sutartis. Informacija, kur pacientas turi kreiptis iškabinama informacinėje lentoje ir ant pagrindinių durų.

9.2 Kiekvieno darbuotojo darbo laikas nustatomas grafikais, atsižvelgiant į darbo specifiką ir laikantis nustatytos darbo savaitės trukmės.

9.3 Kasmetinių atostogų suteikimo eilę nustato administracija atsižvelgdama į darbuotojų prašymus. Atostogų grafikas sudaromas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų metų sausio 31 d. ir paskelbiamas visiems darbuotojams. Sudarytą atostogų grafiką galima keisti tik išimties atveju leidus kabineto direktorei.

X DARBO SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATAI

10.1 Personalo saugumas – tai darbo vietų saugumo užtikrinimas, darbuotojų atsakomybės šioje srityje formavimas.

Darbų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas vykdo direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo, vadovaudamasis  šiais teisės aktais; Žmonių saugos darbe įstatymu, įstaigos veiklos nuostatais, pareigų instrukcijomis, pravedant įvadinį ir periodinius darbo saugos instruktažus, supažindinant darbuotojus su priešgaisrinės saugos instrukcija.

XI PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IR BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

11.1 Pacientų, esančių komos būsenoje, be sąmonės ir nesugebančių kontroliuoti savo veiksmų, turimus brangius metalus, brangius protezus bei pinigus perima registratūros darbuotojai ir registruoja daiktų registravimo knygoje, kurį pasirašo slaugos administratorius bei gydytojas ir laikomi seife.

11.2 Vertingi daiktai pacientui ar jo atstovui grąžinami gavus gydančio gydytojo patvirtintą raštišką prašymą. Daiktų registravimo knygoje įrašoma daiktų gavėjo vardas, pavardė, pasirašytinai. Už šio reikalavimo vykdymą atsakinga slaugos administratorė.

11.3 Pacientų turimi dirbimai iš brangių metalų, brangūs protezai ir pinigai įstaigoje nesaugomi.

XII ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS INSTRUKCIJOS

Įstaigos darbuotojų pareigas bei teises reglamentuoja pareigų instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, darbo reglamentai. Darbuotojai supažindinami su pareigų instrukcijomis ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis pasirašytinai.